پروفسور کریم زارع 
   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

               
   

                            دکنر مریم محمدی
               هیئت علمی دانشگاه هنر  تهران


                  

 

     دکتر تورج فرهادی                    مهندس منصور روشناسی
            قائم مقام                            معاون
اجرایی واداری  
 معاونت شهرسازی ومعماری          شورا عالی استان های کشور
      شهرداری تهران                     عضو شورا سیاست گذاری 

           
       

       مهندس مژگان جلیلیان            دکتر مهرداد حاجیان زیدی
 معاون مرکز مدیریت راه های کشور         دانشگاه تهران
                                                    دانشکده هنرهای زیبا      
 

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

ریاست افتخاری کنفرانس:پروفسور کریم زارع ریاست باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دبیر علمی :دکتر مریم محمدی :هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
دبیر اجرایی و رئیس شورا سیاست گذاری :مهندس سجاد جلیلیان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
دبیر شورا سیاست گذاری:مهندس منصور روشناسی معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
مسئول کمیته فناوری های نوین :مهندس مژگان جلیلیان معاون مرکز مدیریت راه های کشور
مسئول کمبته شهرسازی : دکتر فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
مسئول کمیته مهندسی عمران :دکتر بهرام نادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
مسول کمیته محیط زیست :دکتر صحبت بهرامی نژاد "فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
مسئول کمیته معماری : دکتر مهرداد حاجيان زيدى،مدرس دانشگاه تهران،دانشكده هنرهاى زيبا
مسئول کمیته نانو تکنولوژی :دکترلیلا صاعدی ریئس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد تهران شرق
عضو شورا سیاست گذاری :دکتر مهدی پنجی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان
عضو شورا سیاست گذاری :مهندس مهدی گل محمدی دانشگاه تربیت مدرس
عضو شورا سیاست گذاری :دکتر مهرداد موحد نیا دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
عضو شورا سیاست گذاری :دکتر اکبر مختار پور سرپرست اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری منطقه 7 تهران
عضو شورا سیاست گذاری :مهندس مهدی زرقانی ،مدیر عامل شرکت تحکیم عمران آرتین
عضو شورا سیاست گذاری :مهندس حمید رضا میرزا علی دانشگاه آزاد تهران مرکز
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر نادر هاشم زاده" دانشگاه استامبول "
عضو شورا سیاست گذاری :دکتر حمیدرضا تمجیدی دانشگاه فردوسی مشهد
عضو شورا سیاست گذاری :مهندس حمید نصرتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عضو شورا سیاست گذاری :مهندس غلامرضا نیک نژاد مدیر موسسه انتشاراتی ستاره سهیل
عضو شورا سیاست گذاری :دکتر راضیه قدرجانی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مسئول کارگاهای آموزشی:دکتر علی امینی انجمن مدیرت آموزشی ایران
دبیر کمیته هماهنگی ارائه مقالات :دکتر صادق صیدبیگی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دبیر کمیته حامیان علمی :مهندس نازلی والاناصر ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان