این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

ریاست افتخاری کنفرانس:پروفسور کریم زارع ریاست باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دبیر علمی :دکتر مریم محمدی :هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
دبیر اجرایی و رئیس شورا سیاست گذاری :مهندس سجاد جلیلیان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
دبیر شورا سیاست گذاری:مهندس منصور روشناسی معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
مسئول کمیته فناوری های نوین :مهندس مژگان جلیلیان معاون مرکز مدیریت راه های کشور
مسئول کمبته شهرسازی : دکتر فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
مسئول کمیته مهندسی عمران :
مسول کمیته محیط زیست :
مسئول کمیته معماری : دکتر مهرداد حاجيان زيدى،مدرس دانشگاه تهران،دانشكده هنرهاى زيبا
مسئول کمیته نانو تکنولوژی :دکترلیلا صاعدی ریئس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد تهران شرق
عضو شورا سیاست گذاری :مهندس مهدی گل محمدی دانشگاه تربیت مدرس
عضو شورا سیاست گذاری :مهندس مهدی زرقانی ،مدیر عامل شرکت تحکیم عمران آرتین
عضو شورا سیاست گذاری :مهندس حمید رضا میرزا علی دانشگاه آزاد تهران مرکز
عضو شورا سیاست گذاری :مهندس غلامرضا نیک نژاد مدیر موسسه انتشاراتی ستاره سهیل
عضو شورا سیاست گذاری :دکتر راضیه قدرجانی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دبیر کمیته هماهنگی ارائه مقالات :دکتر صادق صیدبیگی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دبیر کمیته حامیان علمی :مهندس نازلی والاناصر ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان