این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
مجلات پشتیبان کنفرانسhttp://sarzamin.srbiau.ac.ir/


Arabian Journal of Geosciences (Q3,ISI) with Impact Factor 1.224. Springer Publication

International  Journal of  Earth Sciences & Engineering (SCOPUS)

URBAN DESIGN International - A Palgrave journal - Springer

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

ریاست کنفرانس:پروفسور کریم زارع ریاست باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دبیر اجرایی و رئیس شورا سیاست گذاری :مهندس سجاد جلیلیان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
دبیر علمی :دکتر مریم محمدی :هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر سعید حقیر -دانشیار گروه معماری دانشگاه تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر محمد باقر کبیرصابر - دانشیار گروه معماری دانشگاه تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس: پروفسورمحمد فرضیان -استاد تمام گروه معماری دانشگاه تهران
مسئول کمیته نانو تکنولوژی :دکترلیلا صاعدی ریئس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد تهران شرق
عضو کمیته علمی کنفرانس: دکترمحمد رضا رسولی - دانشکده عمران دانشگاه تهران
دبیر شورا سیاست گذاری:مهندس منصور روشناسی معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
مسئول کمیته فناوری های نوین :مهندس مژگان جلیلیان معاون مرکز مدیریت راه های کشور
مسئول کمبته شهرسازی : دکتر تورج فرهادی - قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
مسئول کمیته مهندسی عمران :دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر - دانشگاه فیلادلفیا آمریکا
عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس ;دکتر حسن حکمت نیا؛ هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد
عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکترفائزه شه دوست فرد – دانشگاه آراهوس دانماراک
عضو کمیته علمی و شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکتر پیمان شادمان حیدری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
مسول کمیته محیط زیست : دکتر محمدحسن آرمان مهر –سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
عضو شورای سیاستگذاری و عضو کمیته حامیان : مهندس مهدی زرقانی- مدیرعامل شرکت تحکیم عمران آرتین
مسئول کمیته معماری : دکتر مهرداد حاجيان زيدى،مدرس دانشگاه تهران،دانشكده هنرهاى زيبا
عضو شورای سیاست گذاری : دکتر صادق صیدبیگی،دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
دبیر کمیته حامیان علمی :مهندس نازلی والاناصر ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عضو کمیته علمی و شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکتر علی بنی عامریان - دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
اعضای کمیته داوری کنفرانس
عضو کمیته علمی : دکتر علی رضا رضایی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس : دکتر هانیه شاه محمدیان -دانشگاه تربیت مدرس تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس : دکتر سجاد زنگیشه ای؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر محمد علی فیروزی؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عضوکمیته علمی کنفرانس:دکتر سعید امان پور؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عضو کمیته علمی کنفرانس:مهندس کامران رضایی جعفری هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عضو کمیته علمی کنفرانس:· دکتر هوشمند علیزاده؛ هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان
عضو کمیته علمی کنفرانس : دکتر مرجانه خراط صادقی؛ مدیرگروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
عضو کمیته علمی کنفرانس :· دکتر کیومرث حبیبی ؛هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان
عضو کمیته علمی کنفرانس :دکتر جعفر موسیوند؛ دانشگاه خوارزمی تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر داود جمینی؛ دانشگاه اصفهان
عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر سهراب كريمي- دانشگاه مونترال كانادا
عضو کمیته علمی کنفرانس: دکترشهریار عامری دانشگاه صنعتی امیر کبیر
عضو کمیته علمی کنفرانس:دکترسجاد محدث، دانشگاه یزد
عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر سعید ضرغامی - دانشگاه شهید بهشتی تهران
عضو کمیته علمی دکتر نساخزاعی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عضو شورای سیاستگذاری مهندس علیرضا کریمی دانشگاه پیام نور ورامین
عضو کمیته علمی : سرکار خانم مهندس مرجان موسوی زاده دانشگاه پیام نور واحد کرمان،مدیر عامل موسسه علمی پژوهشی مهراندیشان ارفع