این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
مجلات پشتیبان کنفرانسhttp://sarzamin.srbiau.ac.ir/


Arabian Journal of Geosciences (Q3,ISI) with Impact Factor 1.224. Springer Publication

International  Journal of  Earth Sciences & Engineering (SCOPUS)

URBAN DESIGN International - A Palgrave journal - Springer

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

زمان برگزاری - 1396/6/24

 

آخرین مهلت ارسال -1396/6/14

اعلام نتایج داوری -    1396/6/16

  ثبت نام نهایی - 1396/6/18